Изменился ли образ современной белорусской литературы? Компания velcom проводит опрос в рамках MOVABOX

Main-e1480660886342

В 2016 году, проведя опрос в интернете на тему «Есть ли лицо у современной белорусской литературы?», компания velcom выяснила интересную информацию. Тогда 22% опрошенных посчитали, что главный герой современной белорусской литературы – белорус, 20% – обычный человек, 15% – сельский житель, 5% – партизан и т.д.

 

В конце прошлого года компания velcom запустила проект MOVABOX, одна из задач которого – изменить восприятие современной белорусской литературы. За полгода, которые длится проект, организаторы познакомили участников с четырьмя авторами и их произведениями. Необычность знакомства заключалась в том, что читателям предлагалось по-другому посмотреть на книгу, ощутить ее в 3D-формате. Пройдя тест на сайте movabox.by и оставив свои контакты, можно было принять участие розыгрыше необычной коробки с артефактами – предметами, важными для героев книги и помогающими лучше ее прочувствовать. Таким образом организаторы хотели продемонстрировать, что современная белорусская литература разнообразна и может быть интересна широкому кругу читателей.

 

Screenshot_17

 

Спустя полгода velcom вновь проводит анкетирование среди участников проекта и всех желающих поделиться своим мнением об образе современной литературы: https://www.surveymonkey.com/r/7FYTCFC. Результаты будут презентованы на финальной пресс-конференции MOVABOX в конце апреля, где станет известно, изменилось ли представление аудитории о современных белорусских авторах и их произведениях. За 6 месяцев проекта в нем приняли участие более 56 000 человек.

 

Одна из целей социально-образовательного проекта MOVABOX – продемонстрировать, что белорусские авторы создают актуальные, захватывающие, глубокие произведения, интересные разным читателям. Авторами-участниками проекта стали Людмила Рублевская с книгой «Авантуры студыёзуса Вырвіча», Альгерд Бахаревич с романом «Дзеці Аліндаркі», Виктор Жибуль со сборником стихов «Дзяцел і дупло» и Андрусь Горват с дневником «Радзіва «Прудок».

 

Ці змяніўся вобраз сучаснай беларускай літаратуры? Кампанія velcom праводзіць апытанне ў межах MOVABOX

 

У 2016 годзе, правёўшы апытанне ў інтэрнэце на тэму “Ці ёсць твар у сучаснай беларускай літаратуры?”, кампанія velcom высветліла цікавую інфармацыю. Тады 22% апытаных палічылі, што галоўны герой сучаснай беларускай літаратуры – беларус, 20% – звычайны чалавек, 15% – вясковы жыхар, 5% – партызан і г.д.

 

Напрыканцы прошлага года кампанія velcom запусціла праект MOVABOX, адна з задач якога – змяніць успрыманне сучаснай беларускай літаратуры. За паўгады, што цягнецца праект, арганізаторы пазнаёмілі ўдзельнікаў з чатырма аўтарамі і іх творамі. Незвычайнасць знаёмства заключалася ў тым, што чытачам прапаноўвалася па-іншаму зірнуць на кнігу, адчуць яе ў 3D-фармаце. Прайшоўшы тэст на сайце movabox.by і пакінуўшы свае кантакты, можно было прыняць удзел у розыгрышы незвычайнай скрыні з артэфактамі – прадметамі, якія важны для герояў кнігі і якія дапамагаюць лепш яе адчуць. Такім чынам арганізатары хацелі прадэманстраваць, што сучасная беларуская літаратура разнастайная і цікавая шырокаму колу чытачоў.

 

Праз паўгода velcom ладзіць новае апытанне сярод удзельнікаў праекта і ўсіх жадаючых падзяліцца сваім меркаваннем наконт вобразу счаснай літаратуры: https://www.surveymonkey.com/r/7FYTCFC. Вынікі будуць прэзентаваны на фінальнай прэс-канферэнцыі MOVABOX напрыканцы красавіка, дзе стане вядома, ці змянілася ўяўленне аудыторыі аб сучасных беларускіх аўтарах і іх творах. Наогул за 6 месяцаў праекта ў ім прынялі ўдзел больш за 56 000 чалавек.

 

Адна з мэтаў сацыяльна-адукацыйны праекта MOVABOX – прадэманстраваць, што беларускія аўтары ствараюць актуальныя, захапляльныя, глыбокія творы, цікавыя розным чытачам. Аўтарамі-ўдзельнікамі праекта сталі Людміла Рублеўская з кнігай «Авантуры студыёзуса Вырвіча», Альгерд Бахарэвіч з раманам «Дзеці Аліндаркі», Віктар Жыбуль са зборнікам вершаў «Дзяцел і дупло» і Андрусь Горват з дзённікам «Радзіва «Прудок».

 

 

Похожие записи

Верх